Sony sẽ không bao giờ bán hoặc rút lui khỏi ngành kinh doanh di động